Katarína Bábska Malíková

„Mojim výtvarným umením vyjadrujem pocit, keď sa telo bezstarostne, akoby v stave beztiaže, kĺže pod vodou,  a dotýka sa vodných častíc. Ten pocit, len telo a voda, ako vo veľkom mori snívania a voľnosti.“

„Through my visual art, I express the feeling of when the body glides effortlessly, as if in a state of weightlessness, beneath the water, touching the water particles. That sensation, just the body and water, like in a vast sea of dreaming and freedom.“

Gallery:


Online shop:

Press: